Regulamin

Regulamin rezerwacji treningów w serwisie  www.siatka.waw.pl

I. DEFINICJE I POJĘCIA:

REZERWACJA - rezerwacja miejsca na wybranym treningu.

UCZESTNIK – osoba fizyczna dorosła, posiadająca zdolności do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, korzystająca z usług serwisu www.siatka.waw.pl lub osoba niepełnoletnia zapisywana na zajęcia przez rodzica lub opiekuna prawnego.

PANEL – informacja o uczestniku widoczna po zalogowaniu się w serwisie

ORGANIZATOR – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ACTIVIUM, Warszawa - KRS 0000349222

TRENING - jednostka treningowa zawierająca zestawy ćwiczeń dopasowane do poziomu zaawansowania. Organizator zapewnia niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatka) oraz udostępnia uczestnikom treningu halę sportową wraz z zapleczem.

II. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest rezerwacja miejsca i wstępu na treningi za pośrednictwem elektronicznego systemu rezerwacji działającego pod adresem www.siatka.waw.pl
Uprzejmie prosimy przy rejestracji na stronie sprawdzić w swojej skrzynce mailowej folder SPAM (czasami tam trafia kod aktywacyjny). 

III. REZERWACJA I ODWOŁANIE TRENINGU

Rezerwacja miejsca na treningu odbywa się poprzez wykupienie karnetu oraz dokonanie rezerwacji w wybranym terminie. Rezerwacja jest widoczna w panelu uczestnika.
Po dokonaniu rezerwacji uczestnik bez żadnych innych formalności może pojawić się o wyznaczonej godzinie na wybranym treningu i brać w nim czynny udział.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w treningu, każdy uczestnik może swoją rezerwację zwolnić. Takie zwolnione miejsce jest rezerwowane w pierwszej kolejności przez kolejne chętne osoby. Jeśli zwolnione miejsce zajmie inny uczestnik to osoba zwalniająca miejsce otrzymuje automatycznie zwrot niewykorzystanego wejścia na swoim karnecie. W przypadku braku chętnych na zwolnione miejsce rezerwacja przepada i pomimo chęci zwolnienia miejsca nie następuje zwrot kosztów.
Każdy trening ma określony limit obecnych. Ćwiczących nie może być więcej. W przypadku mniejszej ilości zapisanych uczestników treningi odbywają się zgodnie z planem z mniejszą liczbą ćwiczących osób.
Jeśli liczba osób zapisanych na trening jest mniejsza niż połowa limitu miejsc organizator zastrzega sobie prawo odwołania treningu. W wyjątkowych przypadkach trening może zostać także odwołany z przyczyn technicznych lub regulaminowych dotyczących danej sali. W przypadku odwołania treningu przez organizatora wszyscy zapisani uczestnicy otrzymują e-maila z taką informacją, a na ich konta wraca kwota z odwołanej rezerwacji.
System rezerwacji on-line dla poszczególnych treningów jest wyłączany na 30 minut przed godziną rozpoczęcia treningu.
Istnieje także możliwość zapisywania się na listę rezerwową w przypadku kiedy wszystkie miejsca na treningu są już zajęte. System listy rezerwowej pozwala na automatyczne wyczekiwanie na zwolnione rezerwacje bez konieczności ciągłego sprawdzania czy na treningu zwolniło sie jakieś miejsce.

IV. CENY ZAWARTE W SYSTEMIE

Uczestnik ma do dyspozycji kilka rodzajów karnetów. Cena jednego wejścia na trening zależna jest od ilości wejść na danym karnecie. Ceny w serwisie www.siatka.waw.pl są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
Organizator informuje a Uczestnik przyjmuje do wiadomości fakt iż ceny prezentowane w serwisie mogą ulegać zmianie, przy czym cena wykupionego karnetu jest taka jak w momencie dokonywania zakupu karnetu i jest ważna do czasu jego wykorzystania. Ważność zakupionego karnetu wynosi 60 dni od daty zakupu.

V. FORMY PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). W serwisie www.siatka.waw.pl możliwe są różne formy płatności w tym: karta kredytowa i przelew bankowy.
Transakcja płatności przez internet (autoryzacja i rozliczenie) odbywa się poprzez połączenie z serwisem obsługi płatności internetowych Płatności.pl za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu.

VI. RACHUNKI

Organizator (nie jest płatnikiem podatku VAT) wystawia rachunki za opłacone karnety na życzenie Uczestnika.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator dołoży wszelkich starań, aby dane prezentowane przez serwis były zgodne z rzeczywistością. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zaplanowanego treningu z winy organizatora lub z przyczyn od organizatora niezależnych trening będzie przez serwis anulowany, a opłacone rezerwacje wrócą na konto uczestników.

VIII. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Uczestnicy treningów organizowanych przez serwis www.siatka.waw.pl zawierają ubezpieczenia zdrowotne, NNW i inne we własnym zakresie. Zapisanie się i przybycie na trening oznacza, że uczestnik posiada zgodę lekarza na udział w tego typu formach kultury fizycznej.

IX. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące działania serwisu www.siatka.waw.pl należy kierować mailem na adres siatka@activium.pl  w terminie do 3 dni od zaistnienia zdarzenia. Złożenie reklamacji po określonym terminie może utrudnić skuteczne rozpatrzenie reklamacji. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej przekazanej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

X. DANE KLIENTA

Dokonując rezerwacji w serwisie www.siatka.waw.pl uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu oraz na udostępnienie niezbędnych danych tj. adresu e-mail, telefonu, imienia i nazwiska, stronie umowy, to znaczy organizatorowi, z którym Klient zawarł umowę wykupując karnet. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych, zgodnie z przepisami prawa. W każdej chwili zarejestrowany uczestnik może wnioskować o całkowite usunięcie swoich danych z serwisu.

XI. AKCEPTACJA REGULAMINU

Uczestnik, który zakupił karnet w serwisie i zaznaczył , że akceptuje warunki rezerwacji, oświadcza, że zapoznał się z „Regulamin rezerwacji treningów siatkarskich w serwisie  www.siatka.waw.pl” i jest świadom konsekwencji z niego wynikających.

XII. USTALENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.